Projekty

Programy pomocy realizowane przy wsparciu Administracji publicznej.

2021

Centrum Ingenium – działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga – Południe. Zadanie wspófinansuje Zarząd Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy. Realizacja: marzec- grudzień 2021. Bezpłatne konsultacje zakochaj_sie1-Kopiapsychologiczno-pedagogiczne, psychoterapia, psychoterapia uzależnień, psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, grupy rozwojowo-terapeutyczne, trening kontroli złości, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców.

2020

Centrum Ingenium- wsparcie w kryzysie realizacja w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Realizacja kwiecień-listopad 2020

Bliżej siebie dalej od przemocy– realizacja programów profilaktyczno- edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Zadanie finansowane przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Realizacja: marzec-grudzień 2020. Bezpłatne konsultacje dla rodziców , grupa wsparcia dla dzieci, warsztaty dla rodziców, warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów szkół.

Centrum Ingenium – działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga – Południe. Zadanie finansuje Zarząd Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy. Realizacja: marzec- grudzień 2020. Bezpłatne konsultacje zakochaj_sie1-Kopiapsychologiczno-pedagogiczne, psychoterapia, psychoterapia uzależnień, psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, treningi umiejętności społecznych, trening kontroli złości.

2019

Bliżej siebie dalej od przemocy i uzależnień – działania profilaktyczne i prorozwojowe jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy. Zadanie finansowane przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Realizacja: wrzesień-grudzień 2019. Bezpłatne konsultacje dla rodziców , grupa wsparcia dla dzieci, warsztaty dla rodziców.

Centrum Ingenium – działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców Dzielnicy Praga – PołudnieWsparcie zadania przez Zarząd Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy. Realizacja: marzec- grudzień 2019. Bezpłatne konsultacje – pedagogiczne, psychoterapia, psychoterapia uzależnień, terapia dzieci i młodzieży, treningi umiejętności społecznych, trening kontroli zlości, Grupa Motywujaca.

2018

Centrum Ingenium – poradnictwo rodzinne.  Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych z tereniu Warszawy. Wsparcie zadania przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Realizacja grudzień 2018- listopad 2021. Bezpłatne: konsultacje psychologicznopedagogiczne,
poradnictwo kryzysowe, wsparcie rodzin, psychoterapia indywidualna, psychoterapia uzależnień, terapia dzieci i młodzieży, warsztaty dla rodziców, grupy wsparcia i terapeutyczne, Program Wzmacniania Rodziny, Wideotrening Komunikacji.

Centrum Ingenium- mały grant realizowany w ramach zadania publicznego Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym finansowanego przez Urząd Dzielnicy Praga Południe M.St. Warszawy. Realizacja październik- grudzień 2018r. Bezpłatna pomoc psychologiczno- pedagogiczna, psychoterapia, terapia dzieci i młodzieży.

Centrum Ingenium – działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga – Południe.  Wsparcie zadania przez Zarząd Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy. Realizacja luty- grudzień 2018. Bezpłatna pomoc psychologiczno- pedagogiczna, psychoterapia, psychoterapia uzależnień, terapia dzieci i młodzieży, wsparcie rodzin,  treningi umiejętności społecznych, warsztaty dla rodziców.

Centrum INGENIUM – profilaktyka to projekt wielowymiarowej pomocy rodzinom i osobom z problemem uzależnienia od alkoholu, przemocy, bądź ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, pochodzących z terenu m.st. Warszawy, z dzielnicy Pragi Południe. Wsparcie zadania przez Zarząd Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy. Realizacja sierpień- grudzień 2018. Bezpłatne konsultacje psychologiczno- pedagogiczne; treningi umiejętności społecznych; wsparcie rodzin; grupy wsparcia dla osób w wieku 18-25 i 16-19 lat, Program Wzmacniania Rodziny; trening kontroli złości.

2017

Centrum Ingenium- mały grant realizowany w ramach zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  finansowanego przez Urząd Dzielnicy Praga Południe M.St. Warszawy. Realizacja wrzesień- listopad 2017r. Bezpłatna pomoc psychologiczno- pedagogiczna, psychoterapia, psychoterapia uzależnień, terapia dzieci i młodzieży, trening umiejętności społecznych.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Centrum INGENIUM– projekt wielowymiarowej pomocy rodzinom i osobom z problemem uzaleznienia od alkoholu, przmocy, bądź ryzyka wystapienia ww zagrożeń, pochodzących z terenu m.st. Warszawa Dzielnica Praga Południe. Wsparcie zadania przez Zarząd Dzielnicy Praga- Południe m.st. Warszawy. Realizacja luty- grudzień 2017. Bezpłatna pomoc psychologiczno- pedagogiczna, psychoterapia, psychoterapia uzależnień, terapia dzieci i młodzieży, treningi umiejętności społecznych.

2016

Bezpłatna pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem.W ramach realizacji małego grantu na zadanie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób finanoswanych przez m. st. Warszawa- Dzielnica Praga – Poludnie. Realizacja listopad- grudzień 2016r. Bezpłatna pomoc psychologiczno- pedagogiczna, psychoterapia oraz terapia dziecka.

Mogę inaczej– Prowadzenie działalności wspierającej osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny zamieszkujące w Dzielnicy Praga Południe na terenie objętym programem rewitalizacji finansowanej przez m. st. Warszawa- Dzielnica Praga Południe. Realizacja: wrzesień- grudzień 2016 r. Bezpłatna pomoc psychologiczna: psychoterapia, psychoterapia uzależnień, konsultacje, warsztaty kontroli złości dla dorosłych, grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych. dla dzieci.

Centrum INGENIUM – specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz innych dorosłych w ramach zadania: działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga – Południe, wspierane przez m.st. Warszawa -DzielnicPraga Południe. Realizacja: marzec-grudzień 2016. Kompleksowa oferta profesjonalnej pomocy – konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, psychoterapia, psychoterapia uzależnień, treningi umiejętności społecznych, terapia indywidualna dziecka.

2015

Centrum INGENIUM – specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w ramach zadania: działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do profesjonalistów i mieszkańców Dzielnicy Praga – Południe, wspierane przez m.st. Warszawa -Dzielnica Praga Południe. Realizacja: luty-grudzień 2015. Kompleksowa oferta profesjonalnej pomocy – konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, psychoterapia, psychoterapia uzależnień, treningi umiejętności społecznych, terapia indywidualna dziecka.

2014

Program edukacyjno-profilaktyczny „Nie  piję, bo tak” finansowany z środków Zarządu Województwa Mazowieckiego. Realizacja: maj-październik 2014. Warsztaty profilaktyczne dla szkół, warsztaty profilaktyczne, krótkoterminowa terapia uzależnień,  konsultacje psychologiczno-pedagogiczne.

Program CRE-O! – w ramach zadania: edukacja dla bezpieczeństwa wspierany przez m.st. Warszawa Biuro Edukacji. Realizacja kwiecień -grudzień 2014Program zwiększający umiejętności miękkie uczniów, rodziców, nauczycieli.

Program MOwA-Młodzi Obywatele w Akcji edycja III – w ramach zadania: edukacja obywatelska, wspierany przez m.st. Warszawa Biuro Edukacji. Realizacja kwiecień -grudzień 2014 – warsztaty z zakresu praw dziecka, tworzenia inicjatyw społecznych dla uczniów, samorządów uczniowskich oraz nauczycieli.

Centrum Rozwoju Człowieka-profesjonalna pomoc w ramach zadania: działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane
do profesjonalistów i mieszkańców Dzielnicy Praga – Południe, wspierane przez m.st. Warszawa -Dzielnica Praga Południe. Realizacja: luty-grudzień 2014. Kompleksowa oferta profesjonalnej pomocy – konsultacje psychologiczno pedagogiczne, psychoterapia, psychoterapia uzależnień, socjoterapia, terapia indywidualna dziecka, terapia dziecka, terapia zajęciowa, trening pewności siebie, warsztat dla profesjonalistów.

Program przyKUCnij- kształtowanie umiejętności człowieka w ramach zadania: realizacja programu mającego na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wspierany przez m.st. Warszawa -Dzielnica Ursynów. Realizacja: luty-grudzień 2014. Kompleksowy program profilaktyki przemocy dla SP 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie- socjoterapia, warsztaty umiejętności społecznych dla uczniów, warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

Program przyKUCnij- kształtowanie umiejętności człowieka w ramach zadania: realizacja programu mającego na celu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie wspierany przez m.st. Warszawa -Dzielnica Bielany. Realizacja: luty-grudzień 2014. Kompleksowy program profilaktyki przemocy dla SP 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie- socjoterapia, warsztaty umiejętności społecznych dla uczniów, warsztaty dla rodziców i nauczycieli

Program profilaktyki selektywnej „Narkotykom-Nie” w ramach zadania: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii, finansowany przez Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania narkomanii. Program obejmuje grupy wsparcia dla rodziców, grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży oraz realizacje Programu Wspierania Rodziny.

2013

Program przyKUcnij- kształtowanie umiejętności w ramach zadania: realizacja programu mającego na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wspierany przez m.st. Warszawa -Dzielnica Ursynów. Realizacja: październik-grudzień 2013.
Kompleksowy program profilaktyki przemocy dla SP 323 im.Polskich Olimpijczyków w Warszawie- socjoterapia, warsztaty dla uczniów, warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

Sześciokąt-Zadanie publiczne w zakresie oświaty i wychowania w 2013 roku. Projekt współfinansowany
z Biura Edukacji m. st Warszawy

Program CRE-O! – w ramach zadania: edukacja dla bezpieczeństwa wspierany przez m.st. Warszawa Biuro Edukacji.
Program zwiększający umiejętności miękkie uczniów, rodziców, nauczycieli.

Program MOwA-Młodzi Obywatele w Akcji edycja II – w ramach zadania: edukacja obywatelska, wspierany przez
m.st. Warszawa Biuro Edukacji. Program edukacji obywatelskiej – warsztaty dla uczniów, samorządów uczniowskich oraz nauczycieli.

SZAFA- program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży i ich rodzin.
Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do profesjonalistów i mieszkańców Dzielnicy Praga – Południe. Realizacja: luty-grudzień 2013. Projekt współfinansuje m.st.Warszawa- Dzielnica Praga Południe. Kompleksowy program pomocy rodzinie – psychoterapia, psychoterapia uzależnień, zajęcia dla dzieci, pomoc psychologiczna.

2012

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia; wspieranie rodzin i osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienie rozwoju lokalnych sieci wsparcia dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Realizacja: lipiec-grudzień 2012. Projekt współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego.

Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Realizacja: maj – październik 2012. Projekt współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

MOwA – Młodzi Obywatele w Akcji – program edukacyjny dla dzieci i młodzieży rozbudzający aktywność obywatelską. Realizacja: marzec – grudzień 2012. Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa

2011

Obywatel SZAFA w działaniu. Warsztaty edukacji obywatelskiej w szkołach oraz świetlicy socjoterapeutycznej SZAFA. Okres realizacji: kwiecień – grudzień 2011. Projekt współfinansowany przez  m.st. Warszawa

Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Okres realizacji: czerwiec – wrzesień 2011. Projekt współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Letnie wietrzenie SZAFY- obóz terapeutyczny. Okres realizacji: lipiec – sierpień 2011. Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa.