Statut

STATUT

INGENIUM – Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. INGENIUM- Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. Zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)r 96, poz.ści pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.  oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie INGENIUM

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i województwa mazowieckiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. W celu prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§7

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postawy obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności.
 2. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, kobiety, osoby starsze, dzieci i młodzież oraz dorośli  ze środowisk marginalizowanych).
 3. Działania w zakresie aktywizacji, edukacji i integracji społecznej osób starszych.
 4. Kształtowanie przyjaznych warunków wzrostu, rozwoju i życia dzieciom, młodzieży i dorosłym z problemami o różnym podłożu.
 5. Propagowanie i stosowanie terapii holistycznej i holistycznego podejścia do zagadnień terapeutycznych.
 6. Dbałość o wysoki poziom zawodowy i etyczny środowiska osób prowadzących działalność w zakresie psychoedukacji, profilaktyki i terapii.
 7. Integracja środowiska zawodowego.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie i prowadzenie dziennych oddziałów i innych otwartych form pomocy grupowej i indywidualnej oraz stosowanie technik, które pozwolą na zapobieganie i niwelowanie deficytów i problemów.
 2. Tworzenie grup samopomocowych, zdobywanie i wdrażanie wiedzy dotyczącej grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. dzieci, młodzieży, osób starszych, kobiet, uchodźców, osób dorosłych ze środowisk marginalizowanych, bezrobotnych).
 3. Tworzenie, wdrażanie, wspieranie i realizacja programów i projektów o charakterze psychoprofilaktycznym, psychoedukacyjnym, animującym i aktywizującym, w tym aktywizujących społecznie, skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych.
 4. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, zawodowego, edukacyjnego, prawnego, socjalnego, rodzinnego i z innych dziedzin.
 5. Prowadzenie kursów, warsztatów, szkoleń w formach szkolnych i pozaszkolnych.
 6. Podejmowanie inicjatywy i organizowanie aktywności społecznej na rzecz zmian w ustawodawstwie dotyczącym psychoprofilaktyki i psychoedukacji, praw i swobód obywatelskich, dostępu do informacji i pomocy prawnej.
 7. Podejmowanie działań informacyjnych, popularyzatorskich i kampanii społecznych skierowanych do specjalistów, samorządów, organizacji społecznych i ogółu społeczeństwa.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form przekazu.
 9. Prowadzenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, socjoterapeutycznej i terapeutycznej.
 10. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
 11. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych.
 12. Wdrażanie i wspieranie programów o charakterze psychoprofilaktycznym i psychoedukacyjnym oraz programów aktywizujących, samopomocowych.
 13. Tworzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych.
 14. Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób prowadzących działalność w w/w zakresie.
 15. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter współpracy, wsparcia, doradztwa.

§9

 1. W zakresie działań wymienionych w § 8 Stowarzyszenie może prowadzić zarówno nieodpłatną, jak i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalność pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm.).
 2. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w formie sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego, zgodnie z art. 8 ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm.).

Rozdział III. Działalność gospodarcza

§10

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
 • Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B )
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z )
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
 • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)

2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może byc przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

Rozdział IV. Członkowie Stowarzyszenia

§11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

c. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d. regularnego opłacania składek.

§15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział V. Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna.

§18

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
 2. W razie, gdy skład Zarządu i Komisji rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Zarząd może być odwołany w przypadku nierealizowania celów statutowych stowarzyszenia.

§19

 1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 2. Kadencja wszystkich członków organu kontroli wewnętrznej trwa 4 lata.

Walne Zebranie członków

§20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Jeżeli liczba członków stowarzyszenia przekroczy 120 osób lub zostaną powołane oddziały terenowe, Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione przez Zebranie Delegatów. Wybór delegatów odbywać się będzie w proporcji 1 delegat na 5 osób na podstawie Regulaminu Wyboru Delegatów zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków, w przypadku powołania oddziałów terenowych zatwierdzonego przez Zarząd.
 3. Walne Zebranie Członków lub Zebrania Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zebrania/ Zebrania Delegatów zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania/ Zebrania Delegatów. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 5. Walne Zebranie/ Zebranie Delegatów obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, przy czym wszelkiego rodzaju decyzje zapadłe na Walnym Zebraniu/ Zebraniu Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków/delegatów, z zastrzeżeniem § 37 niniejszego Statutu. Przepisy § 20 Ust. 4 zd. 2 stosuje się odpowiednio.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie/ Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie/Nadzwyczajne Zebranie Delegatów powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania/ Zebranie Delegatów należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego

i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji

innych władz Stowarzyszenia.

j. powoływanie/ odwoływanie jednostek terenowych.

Zarząd

§22

 1. Zarząd jest powoływany do kierowania cała działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,  Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3-do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§23

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§24

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 2 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący.
 4. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

§25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków w razie jego bezczynności,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

g. wybór biegłego rewidenta.

Sposób reprezentacji

§26

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Majątek i gospodarka finansowa

§27

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a. składki członkowskie,
  b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  d. dochody z działalności gospodarczej.
 2.  Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd
 3. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 4. Majątku Stowarzyszenia nie można przekazywać na rzecz jego członków, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 6. Zakazuje się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 7. Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym, dokumenty obrotu pieniężnego i materiałami, dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisuje oraz zaciąga zobowiązania majątkowe dwóch członków Zarządu Głównego.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§29

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VIII. Jednostki terenowe

§30

 1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
 2. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.

§31

Zasady tworzenia

 1. Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego
 2. Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie.
 3. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

§32

Władze oddziału to:

a. Walne Zebranie Członków Oddziału,

b. Zarząd Oddziału,

c. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna Oddziału.

§33

 1. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Zarząd Oddziału oraz Komisja Rewizyjna Oddziału podejmują uchwały przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, przepisy o głosowaniu w drugim terminie nie mają zastosowania.
 2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 3. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§34

Walne Zebranie Członków Oddziału

 1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
 4. a. z własnej inicjatywy,
 5. b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia żądania. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio;
 6. c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia żądania. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 7. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
 8. a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
 9. b. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
 10. c. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
 11. d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 12. e. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
 13. f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
 14. g. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

§35

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i skarbnika.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:

a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,

b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,

d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,

f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

§36

Komisja Rewizyjna Oddziału

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:

a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,

d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,

g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia,

h. wybór biegłego rewidenta.

Sposób reprezentacji

§ 37

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie.

Postanowienia końcowe

§38

 1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału
 3. Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.