RODO

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest INGENIUM Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych z siedzibą w Warszawie w prowadzonym Centrum INGENIUM przy ul. Meissnera 12 w Warszawie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w Stowarzyszeniu, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi i uzyskania przez ciebie profesjonalnej pomocy terapeutycznej oraz kontaktowania się z Tobą.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów projektowych (realizacji projektów budżetowych).
Poszczególne dane będą wykorzystywane w celach:

  • realizacji zadania publicznego(wszystkie dane)
  • statystycznych prowadzonych przez stowarzyszenie (dzielnica)
  • kontaktu z terapeutą oraz przedstawicielem Zarządu w sprawach rozliczeniowych (imię i nazwisko, nr telefonu,email)
  • wysyłania informacji o ofercie stowarzyszenia drogą elektroniczną. (email)

Wyrażona zgoda może być wycofana poprzez złożenie oświadczenia drogą mailową lub pisemnie w Centrum.

Dane są do wglądu dla zleceniodawcy zadania publicznego – Urząd m.st. Warszawy, Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych, Wydział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Dane nie są przekazywane innym podmiotom zewnętrznym. Poza sytuacją uzasadnioną prawnie, np. nakaz sądowy, wezwanie prokuratora. Imię i nazwisko, nr telefonu oraz pozostałe dane szczególne przekazane podczas procesu terapeutycznego przechowywane są do zakończenia trwania pomocy oraz do 25 lat po jej zakończeniu. Adres zamieszkania i dane udzielone w ramach realizacji projektu przechowywane są przez 5 lat od daty zakończenia projektu.

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z
prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych i technologicznych.

W przypadku pytań lub problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na maila kontakt@stowarzyszenieingenium.pl

Podaję dane dobrowolnie i zostałem poinformowany, że poprzez złożenie oświadczenia mam prawo do:
żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych
żądania ich sprostowania
żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia
o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
o prawie do przenoszenia danych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego.- Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa