Regulamin Centrum

Regulamin Centrum INGENIUM

przy ul. Meissnera 12 w Warszawie

prowadzonego przez

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych

I Ogólne zasady

 1. Centrum INGENIUM (zwane dalej Centrum) jest placówką prowadzoną przez INGENIUM – Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych (zwane dalej Stowarzyszeniem), świadczącą bezpłatne oraz odpłatne, w tym niskopłatne, usługi w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz terapeutycznej.

Niniejszy regulamin obowiązuje w placówce przy ul. Meissnera 12 w Warszawie.

 1. Centrum prowadzi poniższe formy pomocy terapeutycznej:                    a) Indywidualne:

– konsultacja psychologiczno-pedagogiczna;

– psychoterapia;

– psychoterapia uzależnień;

– terapia rodzinna;

– psychoterapia dziecka;

– wsparcie psychologiczno-pedagogiczne;

– Wideotrening Komunikacji;

b) Grupowe:

– grupy terapeutyczne dla dorosłych;

– grupy terapeutyczne dla dzieci.

 1. Szczegółowa informacja o formach pomocy dostępna jest na stronie internetowej i w siedzibie Centrum.
 2. Wszystkie w/w formy pracy są możliwe w pracy on line za pomocą wybranego komunikatora. O wybranej formie decyduje osoba prowadząca dany rodzaj terapii.
 3. Zakwalifikowanie osoby dorosłej/dziecka na zajęcia terapeutyczne jest możliwe po wizycie konsultacyjnej w Centrum u specjalisty, wspólnie z którym zostanie ustalony zakres pomocy, jaka będzie świadczona.
 4. Osoby korzystające z bezpłatnej pomocy zobligowane są do wypełnienia formularza, w którym podają swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu. Wyrażają one także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizowanych projektów (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 5. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych, osoba nie może korzystać z bezpłatnej oferty Centrum, finansowanej ze środków rządowych. Osoba może skorzystać z formy pomocy płatnej.
 6. Specjaliści pracujący w Centrum Ingenium poddają swoją praktykę superwizji, w trakcie której konsultują się oni odnośnie określonych sytuacji z prowadzonej terapii z dbałością o zachowanie tajemnicy.
 7. Korzystanie z wybranej formy pomocy jest jednocześnie wyrażeniem zgody na poniższy regulamin. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w Centrum.                                                                         II Zasady korzystania z form bezpłatnych                                              1. W projektach, w ramach których prowadzona jest bezpłatna pomoc, mogą uczestniczyć osoby spełniające kryteria danego projektu, są to m.in. miejsce zamieszkania, problemy z jakimi osoba się zgłasza.            2. Informacje o realizowanych bezpłatnych projektach, zasadach uczestnictwa oraz dostępnych formach pomocy bezpłatnej ukazują się po otrzymaniu dotacji i podpisaniu umów na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na tablicach informacyjnych w Centrum.                3. Osoba może skorzystać z kilku form oferowanej bezpłatnej pomocy, w zależności od zaleceń terapeuty. Chyba, że zasady danego projektu są inne.                                                                                                                  4. Z danej formy bezpłatnej pomocy w Centrum osoba może korzystać przez rok czasu (12 miesięcy). Ponowna możliwość skorzystania z tej samej bezpłatnej formy pomocy istnieje po rocznej przerwie. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość ponownego udziału w danej formie pomocy.                                                                                          5. W przypadku braku miejsc do korzystania z danej formy bezpłatnej pomocy, osoba zostanie zapisania na listę osób oczekujących. Odbywa się to, po odbyciu konsultacji i zakwalifikowaniu przez terapeutę do danej formy pomocy.

III. Zasady korzystania z form odpłatnych

 1. Każda osoba pełnoletnia może skorzystać z dostępnych form pomocy odpłatnej, zalecanych przez terapeutę po odbyciu konsultacji. 
 2. Osoby niepełnoletnie zapisuje rodzic/opiekun prawny. 
 3. Opłaty obowiązują wg aktualnego cennika zamieszczonego w Centrum.
 4. Klienci, którzy odwołali sesję w tym samym dniu lub też jej nie odwołali i nie przyszli, ponoszą opłatę za sesje wg cennika.
 5. Opłaty za zajęcia grupowe należy opłacić w całości minimum na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć lub w 2 ratach (pierwsza min 10 dni przed rozpoczęciem, druga minimum tydzień przed rozpoczęciem nieopłaconej drugiej części zajęć).
 6. Opłaty za udział w warsztatach należy wpłacić minimum 10 dni przed rozpoczęciem zajęć. Kwota jest zależna od warsztatu i jest zamieszczana w ogłoszeniu.
 7. W przypadku rezygnacji z grup/warsztatów, opłata w całości jest zwrotna do 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po tym terminie opłata jest zwracana w wysokości 70 %, w związku z powstałymi i poniesionymi przez prowadzących kosztami związanymi z organizacją kursu.
 8. Osoba może uiścić opłatę:                                                               a) przelewem na konto:

INGENIUM Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych

VOLKSWAGEN BANK direct

70 2130 0004 2001 0511 3600 0003

w tytule przelewu: data sesji, nazwisko terapeuty

b) dokonać wpłaty gotówkowej u terapeuty przed spotkaniem. Jako potwierdzenie wpłaty osoba otrzyma KP.

c) dokonać płatności kartą płatniczą.

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, może wystawiać faktury bez Vat wg obowiązujących przepisów.                    IV Zasady odwoływania spotkań                                                                 1. Spotkania zarówno płatne jak i bezpłatne odwoływane są min 24h* przed planowanym spotkaniem.                                                                    2. Sesje odwołać należy u terapeuty wysyłając sms lub dzwoniąc. Konsultacje można odwołać pod ogólnym telefonem Centrum 515 260 665 wysyłając sms.                                                                                              3. Dwukrotne nieprzyjście lub nieodwołanie bezpłatnej sesji powoduje utratę możliwości korzystania z pomocy bezpłatnej.                                   V Zasady spotkań – dorośli                                                                              1. Psychoterapia odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu, sesja trwa 50 minut (za wyjątkiem terapii rodzinnej – czas trwania 90 minut)            2. W przypadku spóźnienia się klienta sesje nie są przedłużane.              3. W przypadku psychoterapii płatnej, opłata za sesję jest zgodna z obowiązującym cennikiem.                                                                      4.Opłata za sesje regulowana jest w danym dniu przed spotkaniem lub wcześniej przelewem. W przypadku przelewu klient zobowiązany jest do przedstawienia dowodu wpłaty.
 1. W przypadku nieodwołania płatnej sesji min 24h* wcześniej, klient ponosi koszt sesji.

(* Terapeuta w kontrakcie terapeutycznym może ustalić inaczej.)

6.Terapeuta niezdolny do pracy może odwołać sesję najwcześniej jak to możliwe i poinformuje o tym klienta. Może zaproponować inny termin spotkania.

 1. Dostępność do bezpłatnych spotkań uzależniona jest od aktualnie realizowanych przez Stowarzyszenie projektów. Korzystanie z bezpłatnej formy odbywa się na zasadach z pkt.II.
 2. Szczegółowe zasady zajęć grupowych:                                                          a) Terapeuta kwalifikuje do udziału w zajęciach grupowych w trakcie konsultacji.                                                                                                           b) Zajęcia odbywają się według grafiku w stały dzień i o stałej godzinie.                                                                                                               c) W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych płatnych, koszty zajęć nie są zwracane.                                                                             d) W przypadku nieobecności na zajęciach więcej niż 3 razy, nie można kontynuować zajęć (dotyczy dłuższych form pomocy).                   e) Osoby nie ponoszą kosztów zajęć grupowych, które nie odbyły się z powodu nieobecności terapeuty.                                                                      f) Zaświadczenia na temat udziału wydawane są na prośbę osoby pod warunkiem, że uczestniczyła w min. ¾ spotkań. Koszt według cennika.                                                                                                               VI Zasady spotkań – dzieci                                                                             1. Zajęcia terapeutyczne kierowane są do dzieci i młodzieży do 18 roku życia i wymagają zgody opiekunów prawnych. Na terapię zapisują rodzice/opiekunowie prawni.                                                          2. Rodzice są zobowiązani do wypełnienia formularza zapisu dziecka, w którym przekazują niezbędną wiedzę na temat ogólnego funkcjonowania dziecka oraz stanu zdrowia, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć. 3.Korzystanie z form bezpłatnych, płatnych opisane w pkt. II, III, IV.    4. Opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie dzieci. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone.          5.Dziecko powinno posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy oraz buty na zmianę. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.                                                                                        6. Prowadzący zajęcia nie przyjmują odpowiedzialności za cenne rzeczy dziecka przyniesione z domu.                                                               7. Za zniszczenia dokonane przez dziecko na terenie Centrum odpowiadają finansowo rodzice dziecka.                                                        8. Prowadzący zajęcia ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka tylko podczas trwania zajęć.
 3. Centrum zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy w przypadku częstych nieobecności dziecka na terapii lub nieprzestrzegania przez rodziców zaleceń otrzymanych od terapeutów, gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii.
 4. Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.
 5. Szczegółowe zasady spotkań indywidualnych z dzieckiem:                    a) Przed rozpoczęciem terapii wymagane są 2-3 konsultacje                     b) Rodzice włączeni są w proces terapeutyczny na zasadach ustalonych wspólnie z terapeutą.                                                                       c) W przypadku młodzieży powyżej 13 r.ż., sesje mogą być objęte tajemnicą, z wyjątkiem informacji dotyczących zagrożenia życia, zdrowia dziecka lub innych osób z jego otoczenia. W przypadku dzieci młodszych o objęciu tajemnicą decyduje terapeuta w porozumieniu z rodzicem.                                                                                                                d) Sesje odwołują rodzice/opiekunowie prawni dziecka.                         e) Zajęcia terapeutyczne odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą. Opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie dzieci. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone.
 6. Szczegółowe zasady zajęć grupowych                                                          a) Terapeuta kwalifikuje dziecko do udziału w zajęciach grupowych w trakcie konsultacji, po zapoznaniu się z ewentualną dokumentacją dziecka i rozmową z rodzicami i dzieckiem                                                   b) Zajęcia odbywają się według grafiku w stały dzień i o stałej godzinie.                                                                                                                c) W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach grupowych płatnych, koszty zajęć nie są zwracane.                                                          d) W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach więcej niż 3 razy, dziecko nie może kontynuować zajęć.                                                          e) Rodzice nie ponoszą kosztów zajęć grupowych, które nie odbyły się z powodu nieobecności terapeuty.                                                                     f) Informacje na temat funkcjonowania dziecka podczas zajęć wydawane są w okresie do 2 miesięcy od zakończenia zajęć na prośbę rodzica/opiekuna prawnego, pod warunkiem, że dziecko uczestniczyło w min. 9 spotkaniach. Koszt według cennika.

VII. Niskopłatna psychoterapia

 1. Prowadzona jest przez stażystów. Stażyści są osobami po studiach magisterskich w trakcie szkoleń psychoterapeutycznych. Terapia ich prowadzona jest pod stałą superwizją w ramach szkoleń.
 2. Czas trwania terapii określany jest przez terapeutę, na podstawie długości stażu.
 3. Koszt sesji wg cennika. Korzystanie odbywa się na zasadach dotyczących oferty odpłatnej pkt. III

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad.
 2. Podpisanie w formularzu zapisu, znajomości regulaminu jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 3. Sytuacje nie opisane wyżej są ustalane indywidualnie z osobą prowadząca dany rodzaj pomocy i/lub zarządem.
 4. Regulamin zatwierdzony Uchwałą Zarządu, wchodzi w życie z dniem 02.06.2017r. (zmiany 14.04.2018r.; 5.09.2019r., 24.11.2021r.)