Ochrona danych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ingenium – Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych z siedzibą w Warszawie przy ul. CH. ANDERSENA, nr 3, lok. 83, 01-911 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000343762, NIP 1182020137 (dalej INGENIUM), e-mail kontakt@centrumingenium.pl,


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:


w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);

dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakres rachunkowości — podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;

w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratorze polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit F Rozporządzenia 2016/679),


na podstawie zgody (art 6 ust 1 lit a Rozporządzenia 2016/679) w celu realizacji celu określonego indywidualnie w każdej ze zgód,


w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art 6 ust 1 lit e Rozporządzenia 2016/679Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym),
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak usługi prawne, firmy ubezpieczeniowe,
bankom i pośrednikom płatności w zakresie realizacji płatności,
organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie — do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości oraz prawa pracy.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia 2016/679.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.