Anna Moskal

Psychoterapeuta uzależnień

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), gdzie otrzymałem stopień magistra psychologii w specjalności psychologia kliniczna. Zdobyłam uprawnienia pedagogiczne w drodze studiów podyplomowych w Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ponadto jestem absolwentką szkolenia terapeutycznego w zakresie terapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. Posiadam certyfikat specjalisty terapii uzależnień. Uczestniczyłam również w kursie pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
organizowanym przez Fundację ETOH. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z zakresu analitycznie zorientowanej psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

W obszarze moich zainteresowań zawodowych pozostaje praca z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi, które na co dzień przeżywają różne trudności, znajdują się w kryzysie, cierpią emocjonalnie, eksperymentują z różnymi substancjami psychoaktywnymi, czy też nadużywającymi multimediów. Pomagam również klientom z rodzin obciążonych
uzależnieniem, osobom współuzależnionym oraz klientom z syndromem DDA. Ponadto pracuję z nastolatkami które zmagają się z różnorodnymi trudnościami okresu dorastania: niską samooceną, trudnościami w relacjach z rówieśnikami czy też dorosłymi, wyrażaniem własnych potrzeb i emocji, wybuchami złości, autoagresją.